BRONEERI TREENING

Üldtingimused

Broneeri väljak
E-N 7-22, R 7-21, L-P 9-21

OÜ  Lasnamäe Spordikeskus kliendilepingu üldtingimused

Üldine
1. Kliendilepingu üldtingimuste (edaspidi nimetatud Üldtingimused) eesmärgiks on sätestada OÜ Lasnamäe Spordikeskus, registrikood 14083277, (edaspidi nimetatud Spordikeskus) teenuste kasutamise kord ja üldised kliendilepingu põhimõtted, mis kehtivad Spordikeskuse poolt opereeritavas Tallink Tenniskeskuses aadressil Osmussaare 7, Tallinn.
2. Üldtingimused kohalduvad Tallink Tennisekeskuse külastajale (edaspidi nimetatud Klient) kliendilepingu, perioodikaardi, ühekordse pääsme, laste rühmatreeningute kliendilepingu ja muu lepingu alusel. Kliendile kohalduvad lisaks Hinnakiri ja Hea Tava Reeglid. Spordikeskusel on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta.
3. Spordikeskus pakub tasulisi teenuseid tennise- ja sulgpalliväljakute (edaspidi nimetatud Väljakute) kasutamisel ning rühmatreeningutel osalemisel ja jõusaali kasutamisel.

Kliendileping
4. Spordikeskus ja Klient sõlmivad kliendilepingu (edaspidi nimetatud Kliendileping), milles sätestatakse Kliendi poolt kasutatavad Spordikeskuse poolt Tallink Tennisekeskuses pakutavad teenused.
5. Kliendilepingu sõlmimisel väljastab Spordikeskus Kliendile kaardi (edaspidi nimetatud Kliendikaart). Kliendikaart on isiklik ja seda ei ole lubatud anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6. Kliendikaardi kaotamise korral teavitab Klient sellest koheselt Spordikeskust. Kliendikaardi kaotamise või kahjustumise korral väljastatakse Kliendile uus Kliendikaart Hinnakirjas sätestatud tasu eest.
7. Alla 18-aastase Kliendi nimel sõlmib ja allkirjastab Kliendilepingu tema seaduslik esindaja . Seaduslik esindaja on koos Kliendiga Spordikeskuse ees solidaarselt vastutav Kliendilepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise eest.
8. Spordikeskusel on õigus Klienti fotografeerida eesmärgiga siduda foto andmebaasis olevate Kliendi andmetega, tuvastada Kliendikaardi kasutaja ja kontrollida Kliendikaardi kasutamist kooskõlas Üldtingimustega.
9. Spordikeskusel on õigus läbi viia kampaaniaid, milliste tingimusi ei loeta juba sõlmitud Kliendilepingute tingimuste muutmiseks ega kohaldata juba sõlmitud Kliendilepingutele.
10. Treeningute tunniplaani muutmist ega treeningtundide või treenerite asendamist ei loeta Kliendilepingu muutmiseks.
11. Kliendil on õigus kasutada treeningpuhkust kuni kaks kalendrikuud kalendriaasta jooksul vormistades treeningpuhkuse ühe kalendrikuu kaupa või kaks kalendrikuud korraga. Treeningpuhkuse ajal ei ole Klient kohustatud tasuma treeningpaketi tasu ning Kliendil ei ole õigust kasutada Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid Kliendilepingu alusel.
12. Treeningpuhkus vormistatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel). Treeningpuhkuse vormistamisel 1. kuni 24. kuupäevani algab treeningpuhkus järgmise kuu 1. kuupäevast. Treeningpuhkuse vormistamisel 25. kuupäevast kuni jooksva kalendrikuu lõpuni algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
13. Klient tasub Spordikeskusele pakutavate teenuste eest vastavalt Kliendilepingus sätestatud tingimustele ja Kliendilepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud tasude suurusele.
14. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti Kliendilepingus sätestatud tasude maksmise kohustusest.
15. Kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Spordikeskusel õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,06 % päevas.
16. Kliendi kohustuse korral tasuda Spordikeskusele üheaegselt erinevaid makseid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras viivised ja trahvid ja viimases järjekorras teenuste kasutamise eest sätestatud tasud.
17. Spordikeskusel on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Spordikeskuse poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso – ja krediidiinfo ettevõtted). Spordikeskuse nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Spordikeskusele seoses Spordikeskuse ja/või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
18. Spordikeskus edastab Kliendile Kliendilepinguga seonduvad teated Kliendilepingus märgitud kontaktandmeid kasutades. Klient on kohustatud Spordikeskust koheselt teavitama isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest. Üldised teated avaldab Spordikeskus oma kodulehel internetis.
19. Kliendileping sõlmitakse Kliendilepingus sätestatud tähtajaks.
20. Spordikeskusel on õigus Kliendileping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui Kliendil on tekkinud võlgnevus Kliendilepingus sätestatud makse tasumisel vähemalt 30 kalendripäeva järjest või kui Klient rikub muul viisil olulisel määral Kliendilepingut või selle osasid.
21. Kliendilepingu lõppemisel või ülesütlemisel ei kuulu Kliendi poolt Spordikeskusele makstud tasud tagastamisele.

Perioodikaart
22. Perioodikaart on Spordikeskuse poolt Kliendile väljastatav tähtajaline perioodikaart (Perioodikaart) Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste kasutamiseks.
23. Perioodikaart kehtib Perioodikaardil märgitud perioodi jooksul ilma peatamise, katkestamise ja pikendamise võimaluseta.
24. Perioodikaart on isiklik ja seda ei ole lubatud anda kasutada kolmandatele isikutele.

Keskuse kasutamise kord
25. Klient kasutab Tallink Tennisekeskust ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt Kliendilepingule, Perioodikaardi või ühekordse pääsme tingimustele.
26. Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid võivad iseseisvalt kasutada isikud alates 16. eluaastast. Alla 16-aastased võivad kasutada Tallink Tennisekeskuse tennise- ja sulgpalli teenust (vanuselist piirangut pole). Jõusaali ja rühmatreeningutes ei ole lubatud osaleda ja viibida alla 16-aastastel isikutel, välja arvatud spetsiaalselt 7 – 15- aastastele isikutele ettenähtud laste rühmatreeningutel..
27. Spordikeskusel on õigus teha muudatusi Tallink Tennisekeskuse lahtiolekuaegades.
28. Tennise sisehooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. maini ja välishooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.
29. Sulgpalli hooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
30. Klient on kohustatud registreerima Tallink Tennisekeskuse külastuse.
31. Üksikaja broneerinud Klient fikseerib oma nime ja kontaktandmed administraatori juures ja tasub Väljaku kasutamise eest enne mängima minemist. Väljakute kasutamise üksikaegu on võimalik broneerida 7 kalendripäeva ette.
32. Spordikeskusel on õigus kasutada Tallink Tennisekeskust ürituste läbiviimiseks, mis võib kaasa tuua Klientide poolt Tallink Tennisekeskuse kasutamise piiranguid. Spordikeskus teavitab Kliente ürituste toimumisest või muudest Tallink Tennisekeskuse kasutamise piirangutest mõistliku aja ette.
33. Spordikeskusel on õigus teostada Kliente võimalikult vähe häirival viisil Tallink Tennisekeskuses mistahes koristus-, puhastus-, hooldus- ja remonttöid. Spordikeskus teavitab Klienti selliste tööde teostamisest mõistliku aja ette.
34. Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seotud küsimustes juhendab ja nõustab Klienti Spordikeskuse personal. Klient järgib Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste kasutamisel Spordikeskuse personali juhised ja kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele. Klient veendub turvalisuse eesmärgil enne treenima asumist treeningvahendite korrasolekus, sealhulgas tennise- ja sulgpalliväljakute ohutuses.
35. Tallink Tennisekeskuses osutavad teenuseid, sh viivad läbi treeninguid ja nõustavad Kliente ainult Tallink Tennisekeskuse poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud teistele Klientidele mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.
36. Spordikeskusel on õigus piirata jõusaalis ja rühmatreeningutes samaaegselt treenivate Klientide arvu, et luua Klientidele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine.
37. Klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste kasutamine toimub Kliendi enda vastutusel ja Spordikeskus ei vastuta Kliendil Tallink Tennisekeskuses saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest.
38. Klient vastutab Spordikeskuse vara ja inventari või kolmandate isikute kahjustamise eest ning on kohustatud hüvitama Spordikeskusele või kolmandale isikule tekitatud kahju.
39. Klient on kohustatud kasutama Tallink Tennisekeskuse ruume sihipäraselt ja kooskõlas Tallink Tennisekeskuse Hea Tava Reeglitega.
40. Spordikeskus ei vastuta Kliendi varale Tallink Tennisekeskuses tekkinud kahju eest, samuti valveta jäetud või riidekappides olevate esemete säilimise eest.
41. Spordikeskus vastutab Kliendi ees ning Kliendil on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordikeskuse vastu üksnes juhul, kui Spordikeskus on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Isikuandmete töötlemine
42. Spordikeskus töötleb Klientide isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetega ning vastavalt Privaatsuspoliitikale.

Meie partnerid