BRONEERI TREENING

Üldtingimused

Broneeri väljak
E-N 7-22, R 7-21, L-P 9-21

OÜ Lasnamäe Spordikeskus kliendilepingu üldtingimused alates 01.08.2020

Üldine

1. Kliendilepingu üldtingimuste (edaspidi nimetatud Üldtingimused) eesmärgiks on sätestada OÜ Lasnamäe Spordikeskuse, registrikood 14083277, (edaspidi nimetatud Spordikeskus) teenuste kasutamise kord ja üldised kliendilepingu põhimõtted, mis kehtivad Spordikeskuse poolt opereeritavas Tallink Tenniskeskuses aadressil Osmussaare 7, Tallinn.
2. Üldtingimused kohalduvad Tallink Tennisekeskuse külastajale (edaspidi nimetatud Klient) hinnakirjas sisalduvate teenuste kasutamiseks. Kliendile kohalduvad lisaks Hinnakiri ja Hea Tava Reeglid. Spordikeskusel on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta.
3. Spordikeskus pakub tasulisi teenuseid tenniseväljakute, sulgpalliväljakute (edaspidi nimetatud Väljakud) ja jõusaali kasutamisel ning rühmatreeningutel osalemisel.

Kliendileping

4. Juhul, kui Klient soovib kasutada Spordikeskuse poolt Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid püsivalt, sõlmivad Spordikeskus ja Klient kliendilepingu (edaspidi nimetatud Kliendileping).
5. Kliendilepingu sõlmimisel väljastab Spordikeskus Kliendile kaardi (edaspidi nimetatud Kliendikaart). Kliendikaart on isiklik ja seda ei ole lubatud anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6. Kliendikaardi kaotamise korral teavitab Klient sellest koheselt Spordikeskust. Kliendikaardi kaotamise või kahjustumise korral väljastatakse Kliendile uus Kliendikaart Hinnakirjas sätestatud tasu eest.
7. Alla 18-aastase Kliendi nimel sõlmib ja allkirjastab Kliendilepingu tema seaduslik esindaja, võttes arvesse punktis 43 sätestatud ealisi piiranguid teenuste kasutamisel. Seaduslik esindaja on koos Kliendiga Spordikeskuse ees solidaarselt vastutav Kliendilepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise eest.
8. Spordikeskusel on õigus Klienti fotografeerida eesmärgiga siduda foto andmebaasis olevate Kliendi andmetega, tuvastada Kliendikaardi kasutaja ja kontrollida Kliendikaardi kasutamist kooskõlas Üldtingimustega.
9. Spordikeskusel on õigus läbi viia kampaaniaid, milliste tingimusi ei loeta juba sõlmitud Kliendilepingute tingimuste muutmiseks ega kohaldata juba sõlmitud Kliendilepingutele.
10. Treeningute tunniplaani muutmist ega treeningtundide või treenerite asendamist ei loeta Kliendilepingu muutmiseks.
11. Jõusaali ja rühmatreeningute lepingulisel Kliendil on õigus võtta treeningpuhkust kokku maksimaalselt 2 kalendrikuud kalendriaasta jooksul, kas 2 kalendrikuud eraldi või 2 kalendrikuud järjestikku võetuna (treeningpuhkuse minimaalne pikkus on 1 kalendrikuu). Treeningpuhkuse ajal ei ole Klient kohustatud tasuma treeningpaketi tasu ning Kliendil ei ole õigust kasutada Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid Kliendilepingu alusel.
12. Treeningpuhkuse vormistamiseks sõlmitakse Kliendi ja Spordikeskuse vahel eraldi kokkulepe, mis sõlmitakse ja allkirjastatakse Tallink Tennisekeskuses Kliendi ja Spordikeskuse esindaja poolt. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimisel 1. kuni 24. kuupäevani algab treeningpuhkus järgmise kuu 1. kuupäevast. Treeningpuhkuse vormistamisel 25. kuupäevast kuni jooksva kalendrikuu lõpuni algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu 1. kuupäevast.
13. Klient tasub Spordikeskusele pakutavate teenuste eest vastavalt Kliendilepingus sätestatud tingimustele ja Kliendilepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud tasude suurusele.
14. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti Kliendilepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud tasude maksmise kohustusest.
15. Kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Spordikeskusel õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,06% päevas.
16. Kliendi kohustuse korral tasuda Spordikeskusele üheaegselt erinevaid makseid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras viivised ja trahvid ja viimases järjekorras teenuste kasutamise eest sätestatud tasud.
17. Spordikeskusel on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Spordikeskuse poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Spordikeskuse nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Spordikeskusele seoses Spordikeskuse ja/või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
18. Spordikeskus edastab Kliendile Kliendilepinguga seonduvad teated kasutades Kliendilepingus märgitud kontaktandmeid. Klient on kohustatud Spordikeskust koheselt teavitama isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest. Üldised teated avaldab Spordikeskus oma kodulehel internetis.
19. Jõusaali ja rühmatreeningute Kliendileping sõlmitakse tähtajatult ning Väljakute kasutamise Kliendileping lepingus sätestatud tähtajaks.
20. Spordikeskusel on õigus Kliendileping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda juhul, kui Kliendil on tekkinud võlgnevus Kliendilepingus sätestatud makse tasumisel vähemalt 30 kalendripäeva järjest või kui Klient rikub muul viisil olulisel määral Kliendilepingut või selle osasid.
21. Kliendilepingu lõppemisel või ülesütlemisel ei kuulu Kliendi poolt Spordikeskusele makstud tasud tagastamisele.

Jõusaali ja rühmatreeningute perioodikaart ja 10 korra kaart

22. Perioodikaart on Spordikeskuse poolt Kliendile väljastatav tähtajaline kaart (Perioodikaart) jõusaali kasutamiseks ja rühmatreeningutel osalemiseks.
23. Perioodikaart kehtib Kliendi poolt Hinnakirja alusel valitud perioodi jooksul ilma peatamise, katkestamise ja pikendamise võimaluseta.
24. Perioodikaart on isiklik ja seda ei ole lubatud anda kasutada kolmandatele isikutele.
25. 10 korra kaart annab Kliendile õiguse kasutada jõusaali ja osaleda rühmatreeningutel 10 korral 60 päevase ajavahemiku jooksul (10 korra kaart).
26. Kaardi kaotamise korral teavitab Klient sellest koheselt Spordikeskust. Kaardi kaotamise või kahjustumise korral väljastatakse Kliendile uus kaart Hinnakirjas sätestatud tasu eest (Kliendikaardi asendamise tasu).
27. Perioodikaardi lõppemisel tuleb Kliendil kaart Spordikeskusele tagastada.

Rühmatreeningutele registreerimise kord

28. Rühmatreeningul osalemiseks peab Klient endale eelnevalt broneerima koha Tallink Tennisekeskuse kodulehel olevas broneerimissüsteemis või Tallink Tennisekeskuse infokioskis. Rühmatreeningutele saavad registreeruda ainult Spordikeskuse kehtiva Kliendikaardi, Perioodikaardi või 10 korra kaardi omanikud ja seda vabade kohtade olemasolul.
29. Treeningule broneerimine interneti vahendusel lõpeb 60 minutit enne treeningu algust.
30. Treeningule saab broneerida ainult 14 kalendripäeva ette ning maksimaalselt võib korraga olla kuni 5 aktiivset broneeringut.
31. Samal päeval saab broneerida korraga 2 treeningule, kuid vabade kohtade olemasolul saab osa võtta ka rohkematel treeningutel. Kliendil, kellel on sellel päeval juba 2 aktiivset broneeringut olemas, kuid soovib osaleda rohkematel rühmatreeningutel, saab vabade kohtade olemasolul broneerida kuni 2 tundi enne treeningu algust endale treeningkoha.
32. Treeningul osalemiseks annab õiguse treeningpilet, mille saab broneerimissüsteemi arvutist või vastuvõtuleti klienditeenindaja käest. Tunni alguses tuleb treeningpilet loovutada treenerile.
33. Treeningpileteid hakatakse väljastama infokioskist 1 tund enne treeningu algust.
34. Juhul, kui Klient ei saa broneeritud treeningul osaleda, tuleb treening tühistada vähemalt 1 tund enne treeningu algust interneti vahendusel. Telefoni või e-maili teel broneeringute tühistamist ei toimu.
35. Kõik broneeringud, mis ei ole 5 minutit enne treeningu algust välja võetud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinemise korral on võimalus treeningul osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.
36. Kui Klient jätab broneeritud treeningu tühistamata, on Spordikeskusel õigus nõuda Kliendilt broneerimisreeglite rikkumise tasu, mida käsitletakse leppetrahvina.
37. Broneerimisreeglite rikkumise tasu rakendatakse juhul, kui 10 minutit peale treeningu algust ei ole broneeringut välja võetud.
38. Ootenimekirjas olevat broneeringut ei trahvita juhul, kui broneering jääb ootelisti ka treeningu alguseks.
39. Ootenimekirjas oleva broneeringu liikumisel kinnitatud broneeringute nimekirja rakendatakse broneerimisreeglite rikkumise tasu juhul, kui broneeritud treeningut ei tühistata 1 tund enne treeningu algust.
40. Juhul, kui ootenimekirja broneering liigub kinnitatud broneeringute nimekirja vähem kui 2 tundi enne treeningu algust, siis broneerimisreeglite rikkumise tasu ei rakendata.
41. Tühistamata broneeringu eest rakendatakse tasu 1.50 EUR, kuid kokku mitte rohkem kui 6 EUR kalendrikuus. Erisusena Perioodikaartide ja 10 korra kaartide puhul lüheneb treeningperiood ühe päeva võrra.

Tallink Tennisekeskuse kasutamise kord

42. Klient kasutab Tallink Tennisekeskust ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt Hinnakirjas sisalduvate teenuste tingimustele.
43. Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid võivad iseseisvalt kasutada isikud alates 16. eluaastast. Alla 16-aastased võivad kasutada Tallink Tennisekeskuse tennise- ja sulgpalli teenust iseseisvalt (vanuselist piirangut pole). Jõusaali ja rühmatreeningutel ei ole lubatud osaleda ja viibida alla 16-aastastel isikutel, välja arvatud spetsiaalselt 7–15-aastastele isikutele ettenähtud laste rühmatreeningutel.
44. Spordikeskusel on õigus teha muudatusi Tallink Tennisekeskuse lahtiolekuaegades.
45. Tennise sisehooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. maini ja välishooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.
46. Sulgpallihooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
47. Klient on kohustatud registreerima Tallink Tennisekeskuse külastuse.
48. Kliendil on võimalik kasutada Tallink Tennisekeskuses viibimise ajal lukustatavat riidekappi. Tallinki Tennisekeskusest lahkumisel on Klient kohustatud jätma võtme riidekapi ette. Esemete riidekappi jätmine ei ole lubatud. Riidekapi võtme rikkumisel või kaotamisel on Klient kohustatud tasuma Hinnakirjas sätestatud tasu.
49. Väljakute ühekordse broneeringu korral fikseerib Klient oma nime ja kontaktandmed administraatori juures kohapeal või telefoni teel ja tasub Väljaku kasutamise eest enne mängima minemist. Tallink Tennisekeskuse kodulehel Väljaku broneerimisel tasub Klient Väljaku kasutamise tasu läbi interneti kohe. Väljakute kasutamise ühekordseid broneeringuid on võimalik broneerida 7 kalendripäeva ette.
50. Spordikeskusel on õigus kasutada Tallink Tennisekeskust ürituste läbiviimiseks, mis võib kaasa tuua Klientide poolt Tallink Tennisekeskuse kasutamise piiranguid. Spordikeskus teavitab Kliente ürituste toimumisest või muudest Tallink Tennisekeskuse kasutamise piirangutest mõistliku aja ette.
51. Spordikeskusel on õigus teostada Kliente võimalikult vähe häirival viisil Tallink Tennisekeskuses mistahes koristus-, puhastus-, hooldus- ja remonttöid. Spordikeskus teavitab Klienti selliste tööde teostamisest mõistliku aja ette.
52. Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste, sh treeningvahendite kasutamisega seotud küsimustes juhendab ja nõustab Klienti Spordikeskuse personal. Klient järgib Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste kasutamisel Spordikeskuse personali juhised ja kasutab treeningvahendeid vastavalt nende kasutusotstarbele. Klient veendub turvalisuse eesmärgil enne treenima asumist treeningvahendite korrasolekus, sealhulgas tennise- ja sulgpalliväljakute ohutuses.
53. Tallink Tennisekeskuses osutavad teenuseid, sh viivad läbi treeninguid ja nõustavad Kliente ainult Spordikeskuse poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud teistele Klientidele mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.
54. Spordikeskusel on õigus piirata jõusaalis ja rühmatreeningutel samaaegselt treenivate Klientide arvu, et luua Klientidele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine.
55. Klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Tallink Tennisekeskuses pakutavate teenuste kasutamine toimub Kliendi enda vastutusel ja Spordikeskus ei vastuta Kliendil Tallink Tennisekeskuses saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest.
56. Klient vastutab Spordikeskuse ja Tallink Tennisekeskuse vara ja inventari või kolmandate isikute kahjustamise eest ning on kohustatud hüvitama Spordikeskusele, Tallink Tennisekeskusele või kolmandale isikule tekitatud kahju.
57. Klient on kohustatud kasutama Tallink Tennisekeskuse ruume sihipäraselt ja kooskõlas Tallink Tennisekeskuse Hea Tava Reeglitega.
58. Spordikeskus ei vastuta Kliendi varale Tallink Tennisekeskuses tekkinud kahju eest, samuti valveta jäetud või riidekappides olevate esemete säilimise eest.
59. Spordikeskus vastutab Kliendi ees ning Kliendil on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordikeskuse vastu üksnes juhul, kui Spordikeskus on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
60. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Spordikeskus rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Spordikeskus ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et kohustuse võtmise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takstava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
61. Spordikeskusel on õigus Kliendikaart lukustada, kui Kliendil on Spordikeskuse ees võlgnevus.

Isikuandmete töötlemine

62. Spordikeskus töötleb Klientide isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetega ning vastavalt Privaatsuspoliitikale.

Meie partnerid