BRONEERI TREENING

Privaatsuspoliitika

E-R 7-23, L-P 9-21

Privaatsuspoliitika

SISSEJUHATUS
Aitäh, et tutvute Spordikeskuse privaatsustingimustega. Spordikeskus hindab oma klientide privaatsust kõrgelt. Spordikeskuse eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel Spordikeskus oma klientide andmeid töötleb. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab Spordikeskuse andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. MÕISTED

„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Privaatsuspoliitika ajal või hakkavad kehtima pärast Privaatsuspoliitika vastuvõtmist.

„Klient“ või „andmesubjekt“ Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Spordikeskuse teenuseid ning kelle Isikuandmeid Spordikeskus Töötleb.

„Spordikeskus“ OÜ Lasnamäe Spordikeskus, registrikood 14083277, aadress Osmussaare tn 7, 13811, Tallinn.

„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja Spordikeskus.

„Veebileht“ Spordikeskuse veebileht https://tallinktennisekeskus.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Spordikeskuse poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

„Volitatud Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Spordikeskuse teenuseid.

2.2. Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi Isikuandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.

2.3. Spordikeskus kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.

2.4. Spordikeskusel on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1. Spordikeskus võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. Spordikeskus Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

3.2. Spordikeskus Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

3.2.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks või Kliendile teenuse osutamiseks, näiteks kliendilepingu sõlmimisel, Kliendi tuvastamiseks, Spordikeskuses oste sooritades, Spordikeskuses väljakuid broneerides ja kasutades või muid Spordikeskuse teenuseid kasutades;

3.2.2. Spordikeskuse juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses Spordikeskuse poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;

3.2.3. Spordikeskuse õigustatud huvi korral, tingimusel, et Spordikeskuse õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele, näiteks seoses isikute ja vara kaitseks turvakaamerate kasutamisega;

3.2.4. Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks otseturunduspakkumiste saatmiseks.

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE

4.1. Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida Spordikeskus Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Spordikeskus konkreetsel juhul Kliendile osutab.

4.2. Isikuandmed, mida Spordikeskus oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:

4.2.1. Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoni number, postiaadress, sugu, suhtluskeel, foto;

4.2.2. Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekivad andmed nagu andmed kliendi treeningharjumuste ja mängutasemete kohta, samuti andmed broneeritud ja kasutatud väljakute kohta.

4.3. Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud Isikuandmeid (näiteks andmed väljakute broneerimise kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

5.1. Spordikeskus ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

5.2. Üldreeglina säilitatakse Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid 3 aasta jooksul kliendilepingu lõppemisest ja seejärel Isikuandmed anonümiseeritakse.

5.3. Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.

5.4. Isikuandmeid, mida Spordikeskus Töötleb Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks otseturustuse puhul, säilitatakse nõusoleku kehtivuse jooksul.

5.5. Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

6.1. Spordikeskus kasutab enda territooriumil turvakaameraid isikute ja vara kaitse eesmärgil.

6.2. Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse alati paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta. Turvakaameraid ei kasutata riietusruumides, duširuumides ega tualettruumides.

6.3. Spordikeskus ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib Spordikeskus edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile.

6.4. Spordikeskus säilitab turvakaamerate salvestisi kuni 2 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.

7. KÜPSISED

7.1. Spordikeskus kasutab Veebilehel küpsiseid.

7.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

7.3. Spordikeskus kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:

7.3.1. Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

7.3.2. Facebook Ireland Ltd., aadress 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 poolt pakutav sotsiaalmeediaplugin, mis võimaldab meil Veebilehe siduda Spordikeskuse Facebook’i kontoga. Täpsem kirjeldus Facebooki poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Facebooki tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

7.4. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7.5. Täpsema info saamiseks Spordikeskuse poolt kasutatavate küpsiste kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

8. KLIENDI ÕIGUSED

8.1. Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.

8.2. Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

8.2.1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Spordikeskusel on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Spordikeskus Kliendi kohta töötleb;

8.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Spordikeskuselt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

8.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Spordikeskusele vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;

8.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

8.2.5. õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Spordikeskus piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Spordikeskus ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

8.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus Spordikeskusele antud nõusolek tagasi võtta;

8.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Spordikeskuselt Isikuandmeid, mida Klient on Spordikeskusele esitanud ning mida Spordikeskus Töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Spordikeskus edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

8.2.8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8.3. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Spordikeskuse õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

8.4. Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

9. KONTAKTANDMED

9.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke Spordikeskusega ühendust telefoni, e-posti, posti teel või Spordikeskuses kohapeal.

Meie partnerid