BRONEERI TREENING

TENNISEKOOLI PRIVAATSUSPOLIITIKA

E-R 7-23, L-P 9-21

SISSEJUHATUS

Aitäh, et tutvute MTÜ Tallink-City erahuvikooli Tallink Tennisekool (edaspidi: Tallink Tennisekool) privaatsustingimustega. Tallink Tennisekool hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.  Tallink Tennisekooli eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel Tallink Tenniskool oma klientide andmeid töötleb. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab Tallink Tennisekooli andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Treeningute võimaldamiseks ja Üldtingimuste täitmiseks peab Tallink Tennisekool töötlema isikuandmeid Õpilase ja Kliendi kohta.
 2. Tallink Tennisekool lähtub isikuandmete töötlemisel kõigist kehtivatest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus või GDPR).
 3. Õpilase ja Kliendi isikuandmete vastutav töötleja käesolevate Üldtingimuste tähenduses on Tallink Tennisekool. Kui Treeningud toimuvad Tallink Spordikeskuses (OÜ Lasnamäe Spordikeskus, registrikood 14083277, aadress Osmussaare tn 7, 13811, Tallinn), siis Spordikeskuse territooriumil kohalduvad täiendavalt ka Spordikeskuse isikuandmete töötlemise tingimused, mis on kättesaadavad veebiaadressil https://tallinktennisekeskus.ee.
 4. Tallink Tennisekool töötleb Õpilase/Kliendi kohta järgmiseid isikuandmed: eesnimi, perenimi, isikukood, elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress, Õpilase lapsevanema/esindaja andmed (eesnimi, perenimi, telefoni number, e-postiaadress), Õpilase õppemaksu tasuja andmed (eesnimi, perenimi, isikukood).
 5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:
  1. Isikuandmete töötlemine on vajalik Õpilasega/Kliendiga sõlmitud lepingu ehk käesolevate Üldtingimuste täitmiseks;
  2. Isikuandmete töötlemine on vajalik Tallink Tennisekooli seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, näiteks kohustab raamatupidamise seadus Tallink Tennisekooli säilitama raamatupidamise algdokumente;
  3. Isikuandmete töötlemine on vajalik Tallink Tennisekooli õigustatud huvil, tingimusel, et sellised õigustatud huvid ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele.
 6. Tallink Tennisekool kogub ja töötleb Õpilase ja Kliendi kohta üksnes selliseid isikuandmeid, mida Õpilane/Klient või Õpilase lapsevanem/esindaja on Tallink Tennisekoolile käesolevate Üldtingimuste täitmise käigus avaldanud ja andmeid, mis tekivad Treeningute läbiviimise tulemusena.
 7. Tallink Tennisekool ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
 8. Üldreeglina säilitatakse Tallink Tennisekooli poolt Treeningute läbiviimise käigus tekkinud isikuandmeid 3 aasta jooksul kliendilepingu lõppemisest.
 9. Üldtingimuste täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat alates majandusaasta lõpus, mil majandustehing tehti.
 10. Õpilasel/Kliendil tema isikuandmete töötlemisel kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused, muuhulgas
  1. Juurdepääsuõigus ehk õigus igal ajal küsida, kas Tallink Tennisekoolil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Tallink Tennisekool tema kohta töötleb;
  2. õigus Isikuandmete parandamisele ehk õigus taotleda Tallink Tennisekoolilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
  3. õigus vastuväidete esitamisele ehk õigus esitada Tallink Tennisekoolile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
  4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist ehk õigus taotleda isikuandmete kustutamist;
  5. õigus piirata töötlemist ehk õigus nõuda, et Tallink Tennisekool piiraks isikuandmete töötlemist, kui Tallink Tennisekool ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui isikuandmete töötlemise suhtes on esitatud vastuväide;
  6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi;
  7. õigus andmete ülekantavusele ehk õigus ise saada isikuandmeid, mida Tallink Tennisekool töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Tallink Tennisekool edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
  8. õigus esitada kaebus ehk õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui isikuandmete töötlemine ei ole olnud õiguspärane.
 11. Õpilase/Kliendi ülaltoodud punktis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused ja teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Tallink Tennisekooli õigused või kohustused piirata kirjeldatud õigusi.

Isikuandmetega seotud küsimuste või taotluste korral võtke palun Tallink Tennisekooliga ühendust telefoni, e-posti või posti teel.

Meie partnerid