BRONEERI TREENING

Tallink Tennisekooli üldtingimused

E-N 7-22, R 7-21, L-P 9-21

TALLINK TENNISEKOOLI ÜLDTINGIMUSED ALATES 1.03.2021

Kliendileping
1. Kliendilepingu üldtingimuste (edaspidi nimetatud Üldtingimused) eesmärgiks on sätestada MTÜ Tallink – City Spordiklubi, registrikood 80405811, peetava erahuvikooli Tallink Tennisekool (edaspidi nimetatud Tallink Tennisekool) üldised kliendilepingu põhimõtted, mis kehtivad Tallink Tennisekooli poolt pakutavate kursuste ja treeningtundide läbiviimisel Tallink Tennisekeskuses aadressil Osmussaare 7, Tallinn.
2. Tallink Tennisekool pakub tasulisi kursuseid ja treeningtunde tennises ja üldkehalise ettevalmistuse treeninguid (edaspidi nimetatud Treeningud).
3. Üldtingimused kohalduvad Tallink Tennisekooli õpilasele (edaspidi nimetatud Õpilane) kliendilepingu alusel. Õpilasele kohalduvad lisaks Hinnakiri ja Hea Tava Reeglid. Tallink Tennisekoolil on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta.
4. Õpilane sõlmib Tallink Tennisekooliga kliendilepingu (edaspidi nimetatud Kliendileping) Treeningute külastamiseks talle sobiva treeningpaketi alusel. Kliendileping loetakse sõlmituks Tallink Tennisekooli veebilehel liitumise avalduse esitamisega. Kliendileping sõlmitakse tähtajatult.
5. Alla 18-aastase Õpilase nimel täidab liitumise avalduse lapsevanem või seaduslik esindaja (edaspidi nimetatud Lapsevanem) (täisealine Õpilane ja Lapsevanem edaspidi nimetatud Klient), kes on koos Õpilasega Tallink Tennisekooli ees solidaarselt vastutav Kliendilepingust tulenevate Õpilase kohustuste täitmise eest.
6. Tallink Tennisekoolil on vajadusel õigus teha muudatusi Treeningute läbiviimise ajas teavitades Õpilast sellest mõistliku aja ette. Treeningute tunniplaani muutmist ja treeningtundide või treenerite asendamist ei loeta Kliendilepingu muutmiseks. Riiklikel pühadel Treeninguid ei toimu.
7. Tallink Tennisekool edastab Kliendile ja/või Õpilasele Kliendilepinguga seonduvad teated liitumise avalduses märgitud kontaktandmeid kasutades. Klient ja/või Õpilane on kohustatud Tallink Tennisekooli koheselt teavitama isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest. Üldised teated avaldab Tallink Tennisekool oma kodulehel internetis.
8. Klient teavitab Tallink Tennisekooli Treeningutest loobumisest ja Kliendilepingu lõpetamise soovist kirjalikult aadressil tennisekool@tallink.ee. Juhul, kui teavitus on saadetud 1. kuni 24. (kaasa arvatud) kuupäeval lõpeb Kliendileping jooksva kalendrikuu viimasel kuupäeval ja kui teavitus on saadetud 25. kuni kalendrikuu viimasel kuupäeval (kaasa arvatud) lõpeb Kliendileping järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.
9. Tallink Tennisekoolil on õigus Kliendileping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui Kliendil on tekkinud võlgnevus Kliendilepingus sätestatud makse tasumisel vähemalt 30 kalendripäeva järjest või kui Klient rikub muul viisil olulisel määral Kliendilepingut või selle osasid.
10. Kliendilepingu lõppemisel või ülesütlemisel ei kuulu Kliendi poolt Tallink Tennisekoolile makstud õppemaks tagastamisele.
11. Kõik Kliendilepingust või selle täitmisest tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Tasu ja arveldamise kord
12. Klient tasub Tallink Tennisekoolile Treeningute eest vastavalt Kliendilepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud õppemaksu suurusele. Tallink Tennisekool võib muuta õppemaksu suurust enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurust võib tõsta kuni 20%.
13. MTÜ Tallink – City Spordiklubi erahuvikool Tallink Tennisekool on registreeritud erahuvikoolina ning Kliendilepingu alusel tasutud õppemaks on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks.
14. Lapsevanem on kohustatud elektrooniliselt määrama igal aastal 1. detsembriks, millisele spordiklubile eraldatakse Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus. Õpilasele, kelle eest ei ole Tallink Tennisekool kinnitatud eelnimetatud toetuse saajana, lisandub 10% õppemaksust.
15. Kui Tallink Tennisekoolis õpib ühest perest 2 või enam alaealist Õpilast, on Lapsevanemal õigus taotleda soodustust alaealiste Õpilaste eest tasumisele kuuluvalt õppemaksu kogusummalt 10% ulatuses. Selleks peab lapsevanem esitama e-kirja teel avalduse Tallink Tennisekooli peatreenerile aadressil tennisekool@tallink.ee.
16. Treeningutelt puudumise korral haiguse tõttu järjest üle kahe nädala vabastab Tallink Tennisekool alaealise Õpilase 20% õppemaksust tasaarveldusena järgmise kuu õppemaksu arvelt. Õppemaksust vabastatakse osaliselt üksnes juhul, kui Õpilase puudumisest haiguse tõttu on enne treeningu toimumist teavitatud e-kirja teel treeneri e-posti aadressile või e-posti aadressile tennisekool@tallink.ee või sõnumi saatmisega treeneri telefonile.
17. Õppemaksu arve väljastatakse Kliendile, Õpilasele või tema poolt näidatud isikule jooksva kalendrikuu eest iga kalendrikuu viiendal kuupäeval. Õppemaks tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks.
18. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti õppemaksu maksmise kohustusest
19. Kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Tallink Tennisekoolil õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,06% päevas.
20. Kliendi kohustuse korral tasuda Tallink Tennisekoolile üheaegselt erinevaid makseid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras õppemaksu sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras viivised ja trahvid ja viimases järjekorras teenuste kasutamise eest sätestatud tasud.
21. Tallink Tennisekoolil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Tallink Tennisekooli poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso – ja krediidiinfo ettevõtted) ning edastada võlanõudega seotud andmed. Tallink Tennisekooli nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Tallink Tennisekoolile seoses Tallink Tennisekooli ja/või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

Treeningutel osalemine ja Tallink Tennisekeskuse kasutamise kord
22. Tennise Treeningu pikkus on 60 minutit.
23. Tennise Treeningrühma suurus on kuni 6 Õpilast. Minitennises on treeningrühmad suuremad kui 6 Õpilast.
24. Õpilase osalemine väiksemas tennise treeningrühmas ja pikemad Treeningud lepitakse peatreeneriga eraldi kokku.
25. Täiskasvanud Õpilastel on võimalus kasutada Tallink Tennisekooli tennisevarustust.
26. Puudutud Treeningud on võimalik kokkuleppel treeneriga järele teha teise grupiga sobiva grupi ja grupis vaba koha olemasolul. Asendustreeningu saamise eelduseks on Treeningust puudumisest vähemalt 24 tundi etteteatamine e-kirja teel treeneri e-posti aadressile või e-posti aadressile tennisekool@tallink.ee või sõnumi saatmisega treeneri telefonile. Juhul, kui Treeningust puudumisest ei ole teatatud nõuetekohaselt, siis ei ole Kliendil ega Õpilasel õigust nõuda asendustreeningut. Sisehooajal puudutud treeninguid saab järele teha sisehooaja jooksul ja välishooajal puudutud treeninguid välishooaja jooksul. Asendustreeninguid saab teha üksnes kehtiva Kliendilepingu olemasolul.
27. Tallink Tennisekool ei hüvita Kliendile Kliendi või Õpilase initsiatiivil puudutud Treeninguid. Hüvitamist ei toimu ka juhul, kui Klient või Õpilane on teavitanud Treeningust puudumisest nõuetekohaselt (punktis 26 kirjeldatud viisil), kuid Õpilasele ei võimalik pakkuda asendustreeninguks sobivat gruppi või kui grupis ei ole vaba kohta.
28. Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid võivad iseseisvalt kasutada isikud alates 16. eluaastast. Alla 16-aastased võivad kasutada Tallink Tennisekeskuse tennise- ja sulgpalli teenust (vanuselist piirangut pole). Jõusaalis ja rühmatreeningutes ei ole lubatud osaleda ja viibida alla 16-aastastel isikutel, välja arvatud spetsiaalselt 7-15-aastastele isikutele ettenähtud laste üldkehalistel rühmatreeningutel.
29. Tennise sisehooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. maini ja välishooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.
30. Sulgpalli hooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
31. Õpilane on kohustatud registreerima Tallink Tennisekeskuse külastuse treeneri juures.
32. Õpilane on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Tallink Tennisekooli pakutavate Treeningute kasutamine toimub Õpilase enda vastutusel ja Tallink Tennisekool ei vastuta Õpilasel Tallink Tennisekeskuses saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest.
33. Õpilane vastutab Tallink Tennisekooli ja Tallink Tennisekeskuse vara ja inventari või kolmandate isikute kahjustamise eest ning on kohustatud hüvitama Tallink Tennisekoolile, Tallink Tennisekeskusele või kolmandale isikule tekitatud kahju.
34. Õpilane on kohustatud kasutama Tallink Tennisekeskuse ruume sihipäraselt ja kooskõlas Tallink Tennisekeskuse Hea Tava Reeglitega.
35. Tallink Tennisekool ei vastuta Õpilase varale Tallink Tennisekeskuses tekkinud kahju eest, samuti valveta jäetud või riidekappides olevate esemete säilimise eest.
36. Tallink Tennisekool vastutab Õpilase ees ning Õpilasel on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordiklubi vastu üksnes juhul, kui Spordiklubi on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Isikuandmete töötlemine
MTÜ Tallink – City Spordiklubi töötleb Õpilaste ja Klientide isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetega ning vastavalt Privaatsuspoliitikale.

Meie partnerid