BRONEERI TREENING

Tallink Tennisekooli üldtingimused

E-N 7-22, R 7-21, L-P 9-21

TALLINK TENNISEKOOLI ÜLDTINGIMUSED
Kliendileping

 1. Kliendilepingu üldtingimuste (edaspidi nimetatud Üldtingimused) eesmärgiks on sätestada MTÜ Tallink-City Spordiklubi erahuvikool Tallink Tennisekooli, registrikood 80405811 (edaspidi nimetatud Tallink Tennisekool) üldised kliendilepingu põhimõtted, mis kehtivad Tallink Tennisekooli poolt pakutavate kursuste ja treeningtundide läbiviimisel Tallink Tennisekeskuses aadressil Osmussaare 7, Tallinn.
 2. Tallink Tennisekeskus pakub tasulisi kursuseid ja treeningtunde tennises ja üldkehalise ettevalmistuse treeninguid (edaspidi nimetatud Treeningud).
 3. Üldtingimused kohalduvad Tallink Tennisekooli õpilasele (edaspidi nimetatud Õpilane) kliendilepingu, Tallink Tennisekooliga liitumise avalduse ja/või muu lepingu alusel. Õpilasele kohalduvad lisaks Hinnakiri ja Hea Tava Reeglid. Tallink Tennisekoolil on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta.
 4. Õpilane sõlmib Tallink Tennisekooliga kliendilepingu või esitab avalduse Tallink Tennisekooli veebilehel (edaspidi nimetatud Kliendileping) Treeningute külastamiseks, milles sätestatakse Õpilase poolt kasutatavad Tallink Tennisekeskuse poolt pakutavad Treeningud.
 5. Alla 18-aastase Õpilase nimel sõlmib ja allkirjastab Kliendilepingu lapsevanem või seaduslik esindaja (edaspidi nimetatud Lapsevanem) (täisealine Õpilane ja Lapsevanem edaspidi nimetatud Klient), kes on koos Õpilasega Tallink Tennisekeskuse ees solidaarselt vastutav Kliendilepingust tulenevate Õpilase kohustuste täitmise eest.
 6. Tallink Tennisekoolil on vajadusel õigus teha muudatusi Treeningute läbiviimise ajas teavitades Õpilast sellest mõistliku aja ette. Treeningute tunniplaani muutmist ja treeningtundide või treenerite asendamist ei loeta Kliendilepingu muutmiseks.
 7. Tallink Tennisekeskus edastab Kliendile ja/või Õpilasele Kliendilepinguga seonduvad teated Kliendilepingus märgitud kontaktandmeid kasutades. Klient ja/või Õpilane on kohustatud Tallink Tennisekeskust koheselt teavitama isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest. Üldised teated avaldab Tallink Tennisekeskus oma kodulehel internetis.
 8. Klient teavitab Tallink Tennisekooli Treeningutest loobumisest ja Kliendilepingu lõpetamise soovist kirjalikult hiljemalt eelmise kalendrikuu 24. kuupäevaks aadressil tennisekool@tallink.ee.
 9. Tallink Tennisekeskusel on õigus Kliendileping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui Kliendil on tekkinud võlgnevus Kliendilepingus sätestatud makse tasumisel vähemalt 30 kalendripäeva järjest  või kui Klient rikub muul viisil olulisel määral Kliendilepingut või selle osasid.
 10. Kliendilepingu lõppemisel või ülesütlemisel ei kuulu Kliendi poolt Tallink Tennisekeskusele makstud õppemaks tagastamisele.

Tasu ja arveldamise kord

 1. Klient tasub Tallink Tennisekeskusele Treeningute eest vastavalt Kliendilepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud õppemaksu suurusele.
 2. MTÜ Tallink –City Spordiklubi erahuvikool Tallink Tennisekool on registreeritud erahuvikoolina ning Kliendilepingu alusel tasutud õppemaks on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks.
 3. Lapsevanem on kohustatud elektrooniliselt määrama igal aastal 1. novembriks, millisele spordiklubile eraldatakse Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus. Õpilasele, kelle eest ei ole Tallink Tennisekeskus kinnitatud eelnimetatud toetuse saajana, lisandub 10 % õppemaksust.
 4. Kui Tallink Tennisekeskuses õpib ühest perest 2 või enam alaealist Õpilast, on Lapsevanemal õigus taotleda soodustust alaealiste Õpilaste eest tasumisele kuuluvalt õppemaksu kogusummalt 10 % ulatuses. Selleks peab lapsevanem esitama e-kirja teel avalduse Tallink Tennisekeskuse peatreenerile aadressil tennisekool@tallink.ee.
 5. Treeningutelt puudumise korral haiguse tõttu järjest üle kahe nädala vabastab Tallink Tennisekool alaealise Õpilase poolest õppemaksust tasaarveldusena järgmise kuu õppemaksu arvelt.
 6. Õppemaksu arve väljastatakse Kliendile, Õpilasele või tema poolt näidatud isikule jooksva kalendrikuu eest iga kalendrikuu viiendal kuupäeval. Õppemaks tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks.
 7. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti õppemaksu maksmise kohustusest
 8. Kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Tallink Tennisekoolil õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,06 % päevas.
 9. Kliendi kohustuse korral tasuda Tallink Tennisekoolile üheaegselt erinevaid makseid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras õppemaksu sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras viivised ja trahvid ja viimases järjekorras teenuste kasutamise eest sätestatud tasud.
 10. Tallink Tennisekoolil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Tallink Tennisekooli poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso – ja krediidiinfo ettevõtted) ning edastada võlanõudega seotud andmed. Tallink Tennisekooli nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Tallink Tennisekoolile seoses Tallink Tennisekooli ja/või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

 

Treeningutel osalemine ja Tallink Tennisekeskuse  kasutamise kord 

 1. Tennise Treeningu pikkus on 60 minutit.
 2. Tennise Treeningrühma suurus on kuni 6 Õpilast. Minitennises on treeningrühmad suuremad kui 6 Õpilast.
 3. Õpilase osalemine väiksemas tennise treeningrühmas ja pikemad Treeningud lepitakse peatreeneriga eraldi kokku.
 4. Täiskasvanud Õpilastel on võimalus kasutada Tallink Tennisekooli tennisevarustust.
 5. Puudutud Treeningud on võimalik kokkuleppel treeneriga järele teha teise grupiga. Eelduseks on puudumisest ette teatamine ja sobiva grupi ja aja olemasolu. Puudutuid treeninguid saab järele teha sisehooaja jooksul (kuni 31.05).
 6. Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid võivad iseseisvalt kasutada isikud alates 16. eluaastast. Alla 16-aastased võivad kasutada Tallink Tennisekeskuse tennise- ja sulgpalli teenust (vanuselist piirangut pole). Jõusaalis ja rühmatreeningutes ei ole lubatud osaleda ja viibida alla 16-aastastel isikutel, välja arvatud spetsiaalselt 7 – 15- aastastele isikutele ettenähtud laste üldkehalistel rühmatreeningutel.
 7. Tennise sisehooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. maini ja välishooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.
 8. Sulgpalli hooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
 9. Õpilane on kohustatud registreerima Tallink Tennisekeskuse külastuse treeneri juures.
 10. Õpilane on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Tallink Tennisekooli pakutavate Treeningute kasutamine toimub Õpilase enda vastutusel ja Tallink Tennisekool ei vastuta Õpilasel Tallink Tennisekeskuses saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest.
 11. Õpilane vastutab Tallink Tennisekooli ja Tallink Tennisekeskuse vara ja inventari või kolmandate isikute kahjustamise eest ning on kohustatud hüvitama Tallink Tennisekoolile, Tallink Tennisekeskusele või kolmandale isikule tekitatud kahju.
 12. Õpilane on kohustatud kasutama Tallink Tennisekeskuse ruume sihipäraselt ja kooskõlas Tallink Tennisekeskuse Hea Tava Reeglitega.
 13. Tallink Tennisekool ei vastuta Õpilase varale Tallink Tennisekeskuses tekkinud kahju eest, samuti valveta jäetud või riidekappides olevate esemete säilimise eest.
 14. Tallink Tennisekool vastutab Õpilase ees ning Õpilasel on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordiklubi vastu üksnes juhul, kui Spordiklubi on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

 

Isikuandmete töötlemine

Tallink Tennisekool töötleb Õpilaste ja Klientide isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetega ning vastavalt Privaatsuspoliitikale

Meie partnerid