BRONEERI TREENING

Laste rühmatreeningute kliendileping

E-R 7-23, L-P 9-21

Kliendilepingu sisu

 1. Kliendilepingu sõlmimine annab Kliendile õiguse kasutada Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid vastavalt Kliendi vanusele ja tasemele määratud treeninggrupi treeningutel arvestades Üldtingimustes toodud vanusepiiranguid.
 2. Alla 18-aastase Kliendi nimel sõlmib ja allkirjastab Kliendilepingu tema seaduslik esindaja (edaspidi Lapsevanem).

 

Tasumise kord

 1. Kliendilepingu sõlmimisel 1. kuni 24. kuupäevani tasub Lapsevanem treeningpaketi tasu kuni jooksva kalendrikuu lõpuni. Kliendilepingu sõlmimisel 25. kuupäevast kuni jooksva kalendrikuu lõpuni tasub Lapsevanem treeningpaketi tasu alates Kliendilepingu sõlmimisest kuni järgmise kalendrikuu lõpuni. Edaspidi esitab Spordikeskus Lapsevanemale arve treeningpaketi tasu ulatuses jooksva kalendrikuu eest hiljemalt jooksva kalendrikuu viiendal tööpäeval ja Lapsevanem kohustub tasuma arvel märgitud maksetähtajaks.
 2. Tasu maksmine on kohustuslik olenemata asjaolust, kas Klient kasutab Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid või mitte.

 

Kliendilepingu muutmine, kehtivus ja lõpetamine

 1. Kliendilepingut on võimalik muuta Lapsevanema ja Spordikeskuse kokkuleppel. Lepingu muudatused jõustuvad muudatuse kokkuleppe sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast alates.
 2. Kliendileping on sõlmitud tähtajatult.
 3. Kliendilepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal.

Kliendilepingu lõpetamisel Kliendilepingu sõlmimisega sama kalendrikuu jooksul loetakse Kliendileping lõppenuks järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.

Kliendilepingu lõpetamisel Kliendilepingu sõlmimisele järgnevatel kalendrikuudel:

– 1. kuni 24. (kaasa arvatud) kuupäeval loetakse Kliendileping lõppenuks jooksva kalendrikuu viimasel kuupäeval; ja

– 25. kuni kalendrikuu viimasel kuupäeval (kaasa arvatud) loetakse Kliendileping lõppenuks järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.

 

Vastutus

 1. Spordikeskus vastutab Kliendi ees ning Kliendil on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordikeskuse vastu üksnes juhul, kui Spordikeskus on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

 

Üldsätted

 1. Spordikeskusel on õigus edastada Lapsevanema isikuandmeid ja andmeid võlgnevuste kohta juhul, kui Lapsevanema võlgnevus on pikem kui 30 kalendripäeva võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmadele.
 2. Kliendilepingu osaks on Üldtingimused, Hinnakiri ja Hea Tava Reeglid. Spordikeskusel on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta igal ajal avaldades selle kohta vastavasisulise teate Spordikeskuse kodulehel internetis.
 3. Kliendilepingu allakirjutamisega kinnitab Lapsevanem, et ta on tutvunud Üldtingimuste, Hinnakirja ja Hea Tava Reeglitega ning Klient kohustub neid täitma täies ulatuses.

Olen nõus, et minu ja Kliendi ülalnimetatud e-postiaadressi ja mobiiltelefoni numbrit võib Spordikeskus kasutada otseturustuse pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmete vastutav töötleja on Spordikeskus.

Kliendil ja lapsevanemal on isikuandmete töötlemisel kõik õigusaktidest tulenevad õigused, sealhulgas õigus:

Meie partnerid