BRONEERI TREENING

Kliendilepingu tingimused fitness

E-R 7-23, L-P 9-21

Kliendilepingu sisu
Kliendilepingu sõlmimine annab Kliendile õiguse kasutada Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid vastavalt Kliendi poolt valitud treeningpaketiga seotud õigustele.

Tasumise kord
Kliendilepingu sõlmimisel 1. kuni 24. kuupäevani tasub Klient treeningpaketi tasu kuni jooksva kalendrikuu lõpuni. Kliendilepingu sõlmimisel 25. kuupäevast kuni jooksva kalendrikuu lõpuni tasub Klient treeningpaketi tasu alates kliendilepingu sõlmimisest kuni järgmise kalendrikuu lõpuni. Edaspidi esitab Spordikeskus Kliendile arve treeningpaketi tasu ulatuses jooksva kalendrikuu eest hiljemalt jooksva kalendrikuu viiendal tööpäeval ja Klient kohustub tasuma arvel märgitud maksetähtajaks.Tasu maksmine on kohustuslik olenemata asjaolust, kas Klient kasutab Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid või mitte.

Kliendilepingu muutmine, kehtivus ja lõpetamine
Kliendilepingut on võimalik muuta Kliendi ja Spordikeskuse kokkuleppel. Lepingu muudatused jõustuvad muudatuse kokkuleppe sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast alates.

Kliendileping on sõlmitud tähtajatult.

Kliendilepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal.

Kliendilepingu lõpetamisel Kliendilepingu sõlmimisega sama kalendrikuu jooksul loetakse Kliendileping lõppenuks järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.

Kliendilepingu lõpetamisel Kliendilepingu sõlmimisele järgnevatel kalendrikuudel:
– 1. kuni 24. (kaasa arvatud) kuupäeval loetakse Kliendileping lõppenuks jooksva kalendrikuu viimasel kuupäeval; ja
– 25. kuni kalendrikuu viimasel kuupäeval (kaasa arvatud) loetakse Kliendileping lõppenuks järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.

Vastutus
Spordikeskus vastutab Kliendi ees ning Kliendil on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordikeskuse vastu üksnes juhul, kui Spordikeskus on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Üldsätted
Spordikeskusel on õigus edastada Kliendi isikuandmeid ja andmeid võlgnevuste kohta juhul, kui Kliendi võlgnevus on pikem kui 30 kalendripäeva võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmadele.

Kliendilepingu osaks on Üldtingimused, Hinnakiri, ja Hea Tava Reeglid. Spordikeskusel on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja, ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta igal ajal avaldades selle kohta vastavasisulise teate Spordikeskuse kodulehel internetis.

Kliendilepingu allakirjutamisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Üldtingimuste, Hinnakirja, ja Hea Tava Reeglitega ning kohustub neid täitma täies ulatuses.

SportID veebiteenuse kasutamise korral kontrollib Spordikeskus rahaliste vahendite olemasolu Kliendi SportID kontodel. Kui tasumisele kuuluv summa ületab kontodel oleva limiidi, tasub Klient puuduoleva summa Spordikeskuse poolt esitatava arve alusel.

Olen nõus, et minu ülalnimetatud e-postiaadressi ja mobiiltelefoni numbrit võib Spordikeskus kasutada otseturustuse pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmete vastutav töötleja on Spordikeskus.

Kliendil on isikuandmete töötlemisel kõik õigusaktidest tulenevad õigused, sealhulgas õigus:
– võtta käesolevaga antud nõusolek igal ajal tagasi ja loobuda pakkumiste saamisest iga pakkumise juures ära näidatud lingile vajutades;
– pöörduda Spordikeskuse poole seoses küsimustega isikuandmete töötlemise osas;
– küsida Spordikeskuselt enda kohta käivaid andmeid.

Meie partnerid